Monday, January 13, 2020

:י Don’t Eat until you …

א"ר יצחק א"ר יוחנן א"ר יוסי בר' חנינא משום ראב"י כל האוכל ושותה ואח"כ מתפלל עליו הכתוב אומר ואותי השלכת אחרי גויך אל תקרי גויך אלא גאיך אמר הקב"ה לאחר שנתגאה זה קבל עליו מלכות שמים
It seems odd to me that the introduction talks about one who eats before he is מתפלל. That would seem to refer to שמונה עשרה. However, the explanatory phrase of chastisement - לאחר שנתגאה זה קבל עליו מלכות שמים – seems to indicate that the issue here is eating before שמע. There are obvious halachic implications. Would it be enough to simply recite שמע in order to allow eating?

Indeed, the (באור הלכה (פ”ט:ג ד”ה ולא לאכול is sensitive to this point. However, he points out that there is a tandem of  this פסוק as well as לא תאכלו על הדם which seems to focus on תפילה. Nevertheless, he does suggest that someone who needs to eat for medical reasons should also make sure to say שמע first.

No comments:

Post a Comment