Monday, August 13, 2012

:י"ב All of your days

א"ר אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנא' למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות וחכ"א ימי חייך העוה"ז כל להביא לימות המשיח
Another "פרשה Bonus" this week as the above פסוק appears in פרשת ראה. The גר"א explains the מחלוקת in our משנה. The word כל can have two different meanings, much like the English word "all." It can mean "all of," in other words, the totality of. Or, it can mean "each and every." The discussion here is which does it mean in this specific instance. ר אלעזר בן עזריה understands it to mean the totality. So כל ימי חייך therefore means that your day should be "completely covered" by זכירת יציאת מצרים - once in the day and once in the night. The חכמים however take כל to mean "each and every." So the פסוק is therefore teaching us that we must remember יציאת מצרים every single day - even in the time of משיח.

No comments:

Post a Comment